Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

INFO PRE KUPUJÚCICH
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018 Z. z. a ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade e-shopov je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (v znení č. 160/2005 Z. z., 102/2014 Z. z., 373/2014 Z. z.), a ďalším právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR") je QANTICA s.r.o so sídlom SNP239/145, 93701 Želiezovce (ďalej len: „prevádzkovateľ").
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú qantica.obchod@gmail.com, tel.kontakt: +421 905490593
3. Osobnými údaji sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ menoval osobu zodpovednú pre ochranu osobných údajov: Ján Molnár, mobil: +421 905490593, adresa: totožná a adresou spoločnosti.
II. Zákonný dôvod spracovávania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďale len "Plnenie zmluvy"),
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie marketingových a obchodných informácií) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len "Oprávnený záujem"),
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie marketingových a obchodných informácií ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "Súhlas").
2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovávaním ste poskytl/a svoj výslovný súhlas.
III. Účel spracovávania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov
Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia osobných údajov (spracovatelia)Plnenie zmluvyVybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár alebo email.osobné údaje zákazníkov (kontaktné údaje)e-mailová komunikácia, kontaktný formulárwebhostingová spoločnosť, subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložištia, tlačené dokumentyOprávnený záujemposkytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie marketingových, obchodných informácií a recenzií)kontaktné údaje zákazníkovinformácie z objednávokwebhostingová spoločnosť, mailingové služby, cloudové úložištia, subdodávateliaSúhlasmarketing a propagácia webue-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifkátoryformulár pre newsletter, registrácia na web stránkach, súťaže, ankety, časopiswebhostingová spoločnosť, mailingové služby, reklamné kanály
Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle súhlasu dotknutej osoby má prevádzkovateľ právo získavať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:
1. meno a priezvisko,
2. adresa bydliska,
3. adresa dodania tovaru,
4. telefónny kontakt,
5. e-mailová adresa,
6. IP adresa
7. niektoré cookies
Prevádzkovateľ získané osobné údaje ďalej neposkytuje tretím osobám.
IV. Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
1. Ak je spracovávanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
2.Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
3.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.
4.Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.
5. Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:
Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.
Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
V. Doba uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľom uvedený v čl. I týchto podmienok.
Zákazník môže svoje práva taktiež uplatniť zaslaním žiadosti na adresu alebo email prevádzkovateľom uvedený v čl. I týchto podmienok, alebo zmenu údajov vykonať v klientskej zóne (po prihlásení).
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovávanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložisk a úložísk osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
1. Používanie cookies
Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.
2. Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
3. Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.
Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:
- Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
- Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
- Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.
4. Zmena nastavení
Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.
5. Ako kontrolovať súbory cookie?
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

Všetky práva vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom firmy QANTICA s.r.o.a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp.ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.

QANTICA s.r.o.nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
QANTICA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.
Ako nakupovať?
Ste tu prvý krát a potrebujete poradiť s nákupom? Potom je táto stránka určená práve vám. Nakúpiť v našej internetovej predajni je veľmi jednoduché. Pomôžu Vám aj nižšie uvedené rady:

Ako si objednať tovar?

* Najprv si vyberiete produkt, ktorý chcete kúpiť. K tomu môžete použiť výpis kategórií v hornej časti stránky alebo vyhľadávanie hore.
* Následne kliknite na daný produkt a dostanete sa do detailu produktu, kde si môžete u niektorých produktov vybrať vhodnú veľkosť, farebné prevedenie a množstvo. V detailoch každého produktu je tlačidlo Objednať, ktorým vložíte tovar do košíka. Je to akási obdoba bežného nákupného košíka.

* Ak si chcete objednať viac produktov, potom tento postup opakujte, dokiaľ nebudete mať v košíku všetky produkty, ktoré požadujete.
* Pokiaľ máte všetko potrebné v košíku, skontrolujte si svoj tovar, prípadne zmeňte množstvo (potom však musíte použiť tlačidlo "Aktualizovať košík/prepočítať"), alebo tovar ktorý tam je omylom z košíka vymažte cez tlačidlo "Odstrániť" - pri produkte.

* Teraz môžete kliknúť na tlačidlo "Pristúpiť k objednávke"
* Následne sa môžete v systéme prihlásiť - registrovať, alebo zaslať objednávku ako neregistrovaný zákazník

* Potom už len vyplníte údaje potrebné pre vybavenie objednávky podľa zobrazeného formulára, prečítate si a potvrdíte súhlas s našimi obchodnými podmienkami a pokračujete
* V ďalšom kroku už len určíte miesto - adresu, kam tovar doručiť , zadefinujete spôsob doručenia a spôsob platby a to všetko len potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Pokračovať", kde sa vám objaví prehľad celej objednávky. Pokiaľ je všetko v poriadku, tento prehľad potvrdíte a objednávka je hotová.

CENA TOVARU

1. V čase, keď si objednávate v tejto internetovej predajni tovar, pri každom produkte je uvedená kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. O každej zmene Vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode.

2. V niektorých prípadoch si vyhadzujeme právo u vybraných tovarov platbu vopred na účet - na PREDFAKTÚRU , zašleme Vám ju na mail a až po úhrade vám bude tovar zaslaný na vami uvedenú adresu. Predfaktúru Vám vystavíme, až keď je tovar pre Vás zabezpečený a pripravený k expedícii - preto to môže niekedy trvať určitý čas)

Je to hlavne:

* tovar na objednávku, ktorý nedržíme bežne skladom a objednávame ho špeciálne pre Vás - tovar vám zarezervujeme u dodávateľa.
* pri tovaroch z vyššou hodnotou,Vás môžeme vyzvať na zálohovú platbu,ale s pravidla sa to v praxi nestáva.

Názov účtu: QANTICA s.r.o.
Číslo účtu:

4. Pri rozdelení Vašej objednávky - EXPEDIČNÉ NÁKLADY PLATÍTE LEN RAZ - pri prvej dodávke, ďalšia dodávka je hradená našou firmou (opakujeme, že len ak je objednávka z dôvodu dostupnosti výrobkov vybavovaná po častiach).

5.K cene celkovej objednávky bude pripočítaná cena za expedičné náklady. Táto sa bude odvíjať od Vami objednaného tovaru. resp. od hmotnosti zásielky.

6.STORNO OBJEDNÁVKY - Uskutočnenú objednávku máte možnosť stornovať do 24 hodín od jej odoslania do nášho systému.Potom sa bude považovať za záväznú. Ďakujeme, že si dopredu premyslíte, čo potrebujete nakupovať a tým nám nespôsobíte zbytočné problémy.

7. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení.
Pri preberaní tovaru si vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru.V prípade poškodenia obalu spíšte s pracovníkom kuriérskej spoločnosti protokol o škode a tovar nepreberajte! Balík sa vráti k nám na firmu, kde bude tovar skontrolovaný a ak bude v poriadku, tak vám bude doručený na náklady kuriérskej služby opätovne. Musí tam byť však spísaný ten protokol o škode!

DODACIE PODMIENKY

1. Po obdržaní Vašej objednávky, Vám odošleme tovar v najkratšej možnej lehote,štandardne 3 až 5 dní, najneskôr však v termíne do 14 pracovných dní, pravdaže ak u výrobku nie je uvedené, že je na objednávku, prípadne vyššia doba dodania ktorá závisí od jednotlivých dodávateľov a my ju nevieme ovplyvniť. Pri objednaní viacerých produktov je v našej snahe odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom - ihneď k dispozícii a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa Slovenskou poštou, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade prv a potom objednaný tovar - avšak v tomto prípade vám budú expedičné náklady - účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru. Druhá časť objednávky pokiaľ nie je nadrozmerná sa doposiela na naše expedičné náklady!

2.Objednávky prijaté do systému považujeme za záväzné.

3. Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby. Ak dodávateľ nedodrží termín dodania /a to z rôznych nečakaných udalostí/. O tomto vás však budeme bezodkladne informovať. Našou snahou je podávať pravdivé infomácie. Po niekoľkoročných skúsenostiach vieme, že sa môže stať, že dodávateľ nedodrží termín dodania.
Napr., keď zahraničná firma nie je schopná pokryť dopyt a dodržať sľúbené termíny.Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme vám všetky dostupné riešenia, poskytneme vám nami dostupné informácie.

4. V prípade že ste objednali tovar cez internet a udali ste si osobný odber na predajni, je vaša objednávka vyradená z evidencie internetovej predajne a vy si odoberáte tovar na predajni ako zákazník kamennej predajne a táto preberá voči vám všetky záväzky - platba je cez registračnú pokladňu a Vaša objednávka bude braná ako keby ste si ju kúpili v kamennom obchode a podľa toho sa bude aj postupovať v prípade reklamácie. Taktiež Vás môže predajňa vyzvať /je to individuálne/ k vyplateniu 30% zálohy vopred - až po jej úhrade je tovar pre vás objednávaný.

DODANIE TOVARU

PREPRAVA kurierskou spoločnosťou Geis

EXPEDIČNÉ NÁKLADY

Za expedičné náklady zaplatíte :

1. Osobný odber na predajni - 0 €.
Je možné odobrať iba tovar riadne objednaný cez internetovú predajňu a len po udaní termínu odberu, o ktorom vás upovedomíme formou mailovej korešpondencie!!! Taktiež platí následovné: V prípade že ste objednali tovar cez internet a udali ste si osobný odber na predajni, je vaša objednávka vyradená z evidencie internetovej predajne a vy si odoberáte tovar na predajni ako zákazník kamennej predajne a táto preberá voči vám všetky záväzky - platba je cez registračnú pokladňu a Vaša objednávka bude braná ako keby ste si ju kúpili v kamennom obchode a podľa toho sa bude aj postupovať v prípade reklamácie. Taktiež Vás môže predajňa vyzvať /je to individuálne/ k vyplateniu 30% zálohy vopred - až po jej úhrade je tovar pre vás objednávaný.
CENA DOPRAVY  ´4,50 €
Osobný odber / Do poznámky uveďte dátum a čas prevzatia 0,00 € / 0,00 Sk
KURIER / Dobierka 1,20 - €

Nad 50 € preprava zdarma.

VRÁTENÉ - NEPREBRATÉ ZÁSIELKY

Pokiaľ sa nám zásielka vráti späť bez uvedenia dôvodu a zákazník s nami nekomunikuje - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky.
Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení faktúry na náš účet - vopred. Expedičné náklady budú účtované opakovane.

VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom a zároveň ste povinný nás o tom vopred informovať - telefonicky, alebo mailom, v opačnom prípade, ak nás neupovedomíte, zasielka nebude prevzatá.V prípade, že tovar vraciate podľa Obchodných podmienok do 7.dní od zakúpenia - uveďte nám SVOJE ČÍSLO ÚČTU - kam Vám máme úhradu za vrátený tovar poukázať.

Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) na váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 5 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu - . O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na mteam@mteam.sk

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

- poskytujeme Vám záruku kvality.

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov.
Plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru.
Počas tohoto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatne.POZOR!!!! Nemýľte si vrátenie tovaru s reklamáciou. V prípade reklamácie je potrebné vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR kde presne opíšete vadu tovaru a zaslať tovar späť, spolu s dokladom o zakúpení výrobku (blok, faktúra, dodací list) na našu adresu: Predajňa QANTICA s.r.o. SNP 145 ,937 01 Želiezovce
Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

V závislosti od druhu reklamácie bude závada na výrobku odstránená, pokiaľ by nebolo možné závadu odstrániť, máte právo na zníženie ceny, výmenu výrobku, resp. vrátenie peňazí. Následne Vám tovar bude zaslaný späť na Vašu adresu.
Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku.
Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Prepravná spoločnosť si vyhradzuje právo na neprevzatie zásielky ak je tovar nevhodne zabalený.

Upozornenie

Zistenú vadu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu,
v čo najkratšom čase ako bola zistená. Ďalšie užívanie zapríčiní prehĺbenie vady a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.

Nemýľte si záručnú dobu a životnosť výrobkov - sú to rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná intenzitou a spôsobom nosenia a ošetrovania, to znamená, že nemusí byť rovnaká ako záručná doba.

Ďakujeme, že ste si to prečítali.

Príjemné nakupovanie s

QANTICA s.r.o.

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad DPH dostane kupujúci najneskôr do 7 dní od doručenia tovaru.

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.
Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu SNP 145, 937 01 Želiezovce, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.

Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

Osobné údaje a ich ochrana
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

13.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
13.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo prostredníctvom mailu.
13.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 13.3. týchto podmienok.
13.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 13.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
13.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
13.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 13.11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
13.9. Právo kupujúceho podľa bodu 13.8. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
13.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
13.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
13.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 13.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
13.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
13.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
13.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
13.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
13.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 13.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 13.10. až 13.12. vybaví predávajúci bezplatne.
13.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 13.8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
13.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 13.17. a 13.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
13.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 13.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
13.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 13.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

QANTICA S.R.O.
SNP 145 ŽELIEZOVCE

GEIS

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.qantica.sk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti