Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

informácie pre kupujúcich

INFO PRE KUPUJÚCICH
QANTICA s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kde osoba sama poskytne firme QANTICA s.r.o. , tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru QANTICA s.r.o. , účastníci prieskumu, účastníci hlasovania atď.

Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané tretej strane, okrem prípadov, keď užívateľ bude na to upozornený v dobe zberu údajov.
udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z.  (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) QANTICA S.R.O. so spracúvaním mojich osobných údajov  uvedených v objednávke alebo hlavičke dokumentu.
Účelom spracovania môžu byť marketingové a reklamné účely ako aj realizácia objednávok.

Tento súhlas udeľujem  na dobu 24 mesiacov spoločnosti QANTICA S.R.O. odo dňa podpisu .
Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje (dotknutá osoba), upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. sú uvedené v prílohe  tohto súhlasu.
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu výrobku bez upozornenia. V prípade takejto zmeny má zákazník právo odmietnuť vybavenie objednávky.

QANTICA s.r.o. si vyhradzuje uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patria napr.. meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto údaje sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako štatistický prehľad, nie však menovite.

Užívatelia by mali tiež zobrať na vedomie, že tieto údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné skontrolovať a QANTICA s.r.o. za to nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň. Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

1) Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 1) ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2) Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.
Všetky práva vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom firmy QANTICA s.r.o.a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp.ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.

QANTICA s.r.o.nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
QANTICA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.
Ako nakupovať?
Ste tu prvý krát a potrebujete poradiť s nákupom? Potom je táto stránka určená práve vám. Nakúpiť v našej internetovej predajni je veľmi jednoduché. Pomôžu Vám aj nižšie uvedené rady:

Ako si objednať tovar?

* Najprv si vyberiete produkt, ktorý chcete kúpiť. K tomu môžete použiť výpis kategórií v hornej časti stránky alebo vyhľadávanie hore.
* Následne kliknite na daný produkt a dostanete sa do detailu produktu, kde si môžete u niektorých produktov vybrať vhodnú veľkosť, farebné prevedenie a množstvo. V detailoch každého produktu je tlačidlo Objednať, ktorým vložíte tovar do košíka. Je to akási obdoba bežného nákupného košíka.

* Ak si chcete objednať viac produktov, potom tento postup opakujte, dokiaľ nebudete mať v košíku všetky produkty, ktoré požadujete.
* Pokiaľ máte všetko potrebné v košíku, skontrolujte si svoj tovar, prípadne zmeňte množstvo (potom však musíte použiť tlačidlo "Aktualizovať košík/prepočítať"), alebo tovar ktorý tam je omylom z košíka vymažte cez tlačidlo "Odstrániť" - pri produkte.

* Teraz môžete kliknúť na tlačidlo "Pristúpiť k objednávke"
* Následne sa môžete v systéme prihlásiť - registrovať, alebo zaslať objednávku ako neregistrovaný zákazník

* Potom už len vyplníte údaje potrebné pre vybavenie objednávky podľa zobrazeného formulára, prečítate si a potvrdíte súhlas s našimi obchodnými podmienkami a pokračujete
* V ďalšom kroku už len určíte miesto - adresu, kam tovar doručiť , zadefinujete spôsob doručenia a spôsob platby a to všetko len potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Pokračovať", kde sa vám objaví prehľad celej objednávky. Pokiaľ je všetko v poriadku, tento prehľad potvrdíte a objednávka je hotová.


CENA TOVARU

1. V čase, keď si objednávate v tejto internetovej predajni tovar, pri každom produkte je uvedená kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. O každej zmene Vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode.

2. V niektorých prípadoch si vyhadzujeme právo u vybraných tovarov platbu vopred na účet - na PREDFAKTÚRU , zašleme Vám ju na mail a až po úhrade vám bude tovar zaslaný na vami uvedenú adresu. Predfaktúru Vám vystavíme, až keď je tovar pre Vás zabezpečený a pripravený k expedícii - preto to môže niekedy trvať určitý čas)

Je to hlavne:

* tovar na objednávku, ktorý nedržíme bežne skladom a objednávame ho špeciálne pre Vás - tovar vám zarezervujeme u dodávateľa.
* pri tovaroch z vyššou hodnotou,Vás môžeme vyzvať na zálohovú platbu,ale s pravidla sa to v praxi nestáva.

Názov účtu: QANTICA s.r.o.
Číslo účtu:


4. Pri rozdelení Vašej objednávky - EXPEDIČNÉ NÁKLADY PLATÍTE LEN RAZ - pri prvej dodávke, ďalšia dodávka je hradená našou firmou (opakujeme, že len ak je objednávka z dôvodu dostupnosti výrobkov vybavovaná po častiach).

5.K cene celkovej objednávky bude pripočítaná cena za expedičné náklady. Táto sa bude odvíjať od Vami objednaného tovaru. resp. od hmotnosti zásielky.

6.STORNO OBJEDNÁVKY - Uskutočnenú objednávku máte možnosť stornovať do 24 hodín od jej odoslania do nášho systému.Potom sa bude považovať za záväznú. Ďakujeme, že si dopredu premyslíte, čo potrebujete nakupovať a tým nám nespôsobíte zbytočné problémy.

7. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení.
Pri preberaní tovaru si vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru.V prípade poškodenia obalu spíšte s pracovníkom kuriérskej spoločnosti protokol o škode a tovar nepreberajte! Balík sa vráti k nám na firmu, kde bude tovar skontrolovaný a ak bude v poriadku, tak vám bude doručený na náklady kuriérskej služby opätovne. Musí tam byť však spísaný ten protokol o škode!

DODACIE PODMIENKY

1. Po obdržaní Vašej objednávky, Vám odošleme tovar v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v termíne do 14 pracovných dní, pravdaže ak u výrobku nie je uvedené, že je na objednávku, prípadne vyššia doba dodania ktorá závisí od jednotlivých dodávateľov a my ju nevieme ovplyvniť. Pri objednaní viacerých produktov je v našej snahe odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom - ihneď k dispozícii a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa Slovenskou poštou, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade prv a potom objednaný tovar - avšak v tomto prípade vám budú expedičné náklady - účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru. Druhá časť objednávky pokiaľ nie je nadrozmerná sa doposiela na naše expedičné náklady!

2.Objednávky prijaté do systému považujeme za záväzné.

3. Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby. Ak dodávateľ nedodrží termín dodania /a to z rôznych nečakaných udalostí/. O tomto vás však budeme bezodkladne informovať. Našou snahou je podávať pravdivé infomácie. Po niekoľkoročných skúsenostiach vieme, že sa môže stať, že dodávateľ nedodrží termín dodania.
Napr., keď zahraničná firma nie je schopná pokryť dopyt a dodržať sľúbené termíny.Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme vám všetky dostupné riešenia, poskytneme vám nami dostupné informácie.

4. V prípade že ste objednali tovar cez internet a udali ste si osobný odber na predajni, je vaša objednávka vyradená z evidencie internetovej predajne a vy si odoberáte tovar na predajni ako zákazník kamennej predajne a táto preberá voči vám všetky záväzky - platba je cez registračnú pokladňu a Vaša objednávka bude braná ako keby ste si ju kúpili v kamennom obchode a podľa toho sa bude aj postupovať v prípade reklamácie. Taktiež Vás môže predajňa vyzvať /je to individuálne/ k vyplateniu 30% zálohy vopred - až po jej úhrade je tovar pre vás objednávaný.

DODANIE TOVARU

PREPRAVA POŠTOU-DOBIERKA


EXPEDIČNÉ NÁKLADY

Za expedičné náklady zaplatíte :

1. Osobný odber na predajni - 0 €.
Je možné odobrať iba tovar riadne objednaný cez internetovú predajňu a len po udaní termínu odberu, o ktorom vás upovedomíme formou mailovej korešpondencie!!! Taktiež platí následovné: V prípade že ste objednali tovar cez internet a udali ste si osobný odber na predajni, je vaša objednávka vyradená z evidencie internetovej predajne a vy si odoberáte tovar na predajni ako zákazník kamennej predajne a táto preberá voči vám všetky záväzky - platba je cez registračnú pokladňu a Vaša objednávka bude braná ako keby ste si ju kúpili v kamennom obchode a podľa toho sa bude aj postupovať v prípade reklamácie. Taktiež Vás môže predajňa vyzvať /je to individuálne/ k vyplateniu 30% zálohy vopred - až po jej úhrade je tovar pre vás objednávaný.
CENA DOPRAVY
Osobný odber / Do poznámky uveďte dátum a čas prevzatia 0,00 € / 0,00 Sk
Pošta / Dobierka s poistením 0 -10 kg 5,- €
Pošta / Dobierka s poistením nad 10 kg kg 9,- €

Nad 100 € preprava zdarma.


VRÁTENÉ - NEPREBRATÉ ZÁSIELKY

Pokiaľ sa nám zásielka vráti späť bez uvedenia dôvodu a zákazník s nami nekomunikuje - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky.
Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení faktúry na náš účet - vopred. Expedičné náklady budú účtované opakovane.

VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom a zároveň ste povinný nás o tom vopred informovať - telefonicky, alebo mailom, v opačnom prípade, ak nás neupovedomíte, zasielka nebude prevzatá.V prípade, že tovar vraciate podľa Obchodných podmienok do 7.dní od zakúpenia - uveďte nám SVOJE ČÍSLO ÚČTU - kam Vám máme úhradu za vrátený tovar poukázať.

Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) na váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 5 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu - . O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na mteam@mteam.sk


REKLAMAČNÉ PODMIENKY

- poskytujeme Vám záruku kvality.

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov.
Plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru.
Počas tohoto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatne.POZOR!!!! Nemýľte si vrátenie tovaru s reklamáciou. V prípade reklamácie je potrebné vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR kde presne opíšete vadu tovaru a zaslať tovar späť, spolu s dokladom o zakúpení výrobku (blok, faktúra, dodací list) na našu adresu: Predajňa QANTICA s.r.o. SNP 145 ,937 01 Želiezovce
Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

V závislosti od druhu reklamácie bude závada na výrobku odstránená, pokiaľ by nebolo možné závadu odstrániť, máte právo na zníženie ceny, výmenu výrobku, resp. vrátenie peňazí. Následne Vám tovar bude zaslaný späť na Vašu adresu.
Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku.
Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Prepravná spoločnosť si vyhradzuje právo na neprevzatie zásielky ak je tovar nevhodne zabalený.

Upozornenie

Zistenú vadu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu,
v čo najkratšom čase ako bola zistená. Ďalšie užívanie zapríčiní prehĺbenie vady a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.

Nemýľte si záručnú dobu a životnosť výrobkov - sú to rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná intenzitou a spôsobom nosenia a ošetrovania, to znamená, že nemusí byť rovnaká ako záručná doba.

Ďakujeme, že ste si to prečítali.

Príjemné nakupovanie s

QANTICA s.r.o.


Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad DPH dostane kupujúci najneskôr do 7 dní od doručenia tovaru.

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.


V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.
Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu SNP 145, 937 01 Želiezovce, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.

Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.


Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

Osobné údaje a ich ochrana
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

13.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
13.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo prostredníctvom mailu.
13.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 13.3. týchto podmienok.
13.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 13.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
13.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
13.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 13.11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
13.9. Právo kupujúceho podľa bodu 13.8. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
13.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
13.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
13.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 13.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
13.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
13.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
13.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
13.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
13.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 13.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 13.10. až 13.12. vybaví predávajúci bezplatne.
13.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 13.8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
13.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 13.17. a 13.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
13.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 13.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
13.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 13.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

QANTICA S.R.O.
SNP 145 ŽELIEZOVCE

SLOVENSKÁ POŠTA

TOPTRANS EU, a.s.
Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra
IČO: 36 703 923
zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N


Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.shop.qantica.sk
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Qantica s.r.o. SNP239/145, Želiezovce
+421 905 490 593
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky